Monday , June 17 2019
Home / Screenshot from 2017-02-23 14-53-38 / Screenshot from 2017-02-23 14-53-38

Screenshot from 2017-02-23 14-53-38

Check Also

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞི་རྒོལ་གནང་བར་ལོ་༡༨ དང་བཟའ་ཟླ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱིས་བརྙན་ཐུང་བླངས་པར་ལོ་༢ ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག  

འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ས་བཅད་བཟུང་ལྟར་བྱས་ན། ཁམས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་སོག་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་སོག་མཁར་བློ་གྲོས་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་དགའ་གཉིས་ས་གནས་གང་དུ་བཀག་ཉར་གཙོན་འཇུག་དང་། གནས་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་གཉིས་ལ་མི་ལོ་༡༨ དང་མི་ལོ་༢ བཅས་ཀྱི་གསང་བའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པར་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོར་ད་ལྟ་རང་ལོ་༥༧ ཡིན་པའི་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཟའ་ཟླ་དགའ་སྐྱིད་གཉིས་ལ་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཆད་བཅད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་དུ་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་ལ་ཁེར་རྐྱང་ཞི་རྒོལ་གནང་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་གང་བྱུང་བཀར་ཉར་བྱས་ཡོད། འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཐེངས་སྔོན་མའི་གནས་ཚུལ་ནང་དུ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *