Saturday , April 21 2018

udhr

About Tibetan Section TCHRD

Check Also

མི་ལོ་ཉེར་གཅིག་རྗེས་སུ་བཙོན་གྲོལ་བཏང་བའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་གིས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་ཐང་དུ་ཞི་རྒོལ་གནང་སྐབས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱས།

  ཟླ་སྔོན་མའི་ཟླ་མཇུག་ལ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་སོག་མཁར་བློ་གྲོས་ལགས་ཀྱིས་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་ཁེར་རྐྱང་ཞི་རྒོལ་གནང་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཏེ་བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ཁུལ་ཉེན་རྟོག་པར་རྩིས་སྤྲད་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁོང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལོར་བཙོན་གྲོལ་བཏང་བའི་རྗེས་སུ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༡ ཚེས་༢༨ ཉིན་སོག་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་ཐང་དུ་ཁེར་རྐྱང་ཞི་རྒོལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཁོང་ཕ་ཡུལ་སོག་རྫོང་ནས་ལྷ་སར་ཡོང་སྟེ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་སྐོར་བ་གཅིག་བརྒྱབས་ནས་ཕོ་བྲང་མདུན་ཐང་དུ་ཞི་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་བོད་མི་ཞིག་གིས་འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་ལ། ཁོང་གིས་ཞི་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་སྟེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་བཞི་ཙམ་ལས་མ་འགོར་བར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཞི་རྒོལ་སྐབས་སུ་ཁོང་གིས་འབོད་ཚིག་ཅི་ཞིག་བསྒྲགས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་ནའང་། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པ་ཉེ་འཁོར་གྱི་བོད་མི་འགས་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོད་ཅིང་། ཕྱི་ཉིན་ལྷ་སའི་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་ནག་ཆུ་ཁུལ་ཉེན་རྟོག་པར་རྩིས་སྤྲད་དེ། རྫོང་དང་ཁུལ་རིམ་པ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁོང་ལ་འདྲི་གཅོད་ཞིབ་བཤེར་བྱ་འཆར་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔོན་སོག་མཁར་བློ་གྲོས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་༡ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *