Saturday , January 19 2019

udhr

About Tibetan Section TCHRD

Check Also

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་དེ་བོད་ཡིག་ཐོག་སྤེལ་ནས་མི་ལོ་༣༠ འཁོར་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྐྱང་བའི་དྲ་ཚིགས་ཤར་གཏོང་བྱས་ཡོད།

འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ངོས་ནས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་ནས་མི་ལོ་༧༠ དང་། བོད་ནང་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་དེ་བོད་ཡིག་ནང་ཤིང་དཔར་གནང་ནས་མི་ལོ་༣༠ ལོན་པའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་དང་འབྲེལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྐྱང་བའི་དྲ་ཚིགས་ཤར་གཏོང་བྱས་ཡོད། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་༣༠ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་༡༠ ཐོག་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ། འདི་ག་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ངོས་ནས། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་ནས་ལོ་ངོ་༧༠ དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལོར་འབྲས་སྤུངས་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་བཅུས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་དེ་བོད་ཡིག་ནང་ཤིང་དཔར་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་༣༠ འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་མཛད་སྒོ་སྲུང་བརྩི་དང་འབྲེལ་ཏེ། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་དང་། བོད་མི་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཐབས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *