Wednesday , March 27 2019
Home / ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ། / ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ། – 2012

ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ། – 2012

ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ། – 2012 by

Check Also

ཕྱི་ལོའི་ ༢༠༡༣ ལོའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནི་རྒྱ་དམར་མགོ་ཁྲིད་གསར་རྙིང་བརྗེ་བོ་བརྒྱབ་རྗེས་ཀྱི་ལོ་དང་པོ་དེ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་མགོ་ཁྲིད་པའི་རྒྱ་དམར་མགོ་ཁྲིད་གསར་པའི་དུས་ཡུན་རིང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མི་སེར་སྤེལ་བའི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་གྱི་སྲིད་ཇུས་གཙོས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཐད། འགྱུར་བ་ག་འདྲ་ཞིག་ཐེབས་མིན་ཐད་ཚོད་བགམ་དོགས་སློང་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་རིང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བོད་ནང་དམག་མི་དང་ལས་དོན་རུ་ཁག་འབོར་ཆེན་འགྲེམས་འཇོག་ཐོག རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་དང་དམར་ཤོག་མང་ཚོགས་ལམ་ཕྱོགས་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་སོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་སྲིད་ཇུས་སྤེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་སྟབས། འདི་ལོ་གཅིག་པུར་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་ ༢༧ བྱུང་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་རྒྱ་གཞུང་གི་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་འོག་ཚུད་ཡོད། དེ་བཞིན། …