Sunday , September 22 2019
Home / ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ། / ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ། – 2012

ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ། – 2012

ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ། – 2012 by

Check Also

༢༠༡༥ ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།

འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ལོ་ལྟར་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཐད་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་རེ་འདོན་བཞིན་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་དེ་བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན། བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་གངས་སྐྱིད་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག རྒྱ་ཡིག་བཅས་ཡིག་རིགས་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད། འདི་ལོའི་སྙན་ཐོའི་ནང་བོད་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་ལ་དམ་དྲག་དང་། བོད་མི་སྒེར་གྱི་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག …