བོད་མི་འོད་ལྡན་དང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་བཙོན་དུས་རྫོགས་ཏེ་ཉེ་སྔོན་གློད་གྲོལ་བཏང་འདུག

བོད་མི་འོད་ལྡན་ལགས་བཙོན་དུས་རྫོགས་ནས་གློད་པའི་དཔང་ཡིག

བོད་མི་འོད་ལྡན་ལགས་བཙོན་དུས་རྫོགས་ནས་གློད་པའི་དཔང་ཡིག

བོད་མི་མང་པོ་ལོར་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་རྗེས། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་སྐྱ་སེར་མང་པོ་དྲག་གནོན་དམར་གསོད་དང་། ཉེས་མིང་སྣ་ཚོགས་འོག་མང་པོ་ཞིག་འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། བོད་ནང་བཀག་སྡོམ་ཤུགས་ཆེན་བྱས་སྟབས། སྐབས་དེར་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་དུས་ཐོག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད། བོད་མི་འོད་ལྡན་དང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀྱང་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་སྐབས་འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཐོག བཙོན་ཁང་ནང་དུས་བཀག་རྫོགས་ཏེ་སྔ་ཕྱིར་གློད་ཡོད་ཀྱང་། དེ་སྔོན་འོད་ལྡན་ལགས་འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ལས། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ད་ལྟའི་བར་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་མེད་པ་རེད།

འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཉེ་ཆར་གནས་ཚུལ་འབྱོར་དོན་ལྟར་ན། ༢༠༠༨ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་སྨད་ཨ་འཁྱམས་ཡུལ་ཚོ་རུ་བྱུང་བའི་ཞི་རྒོལ་ཁྲོད་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པར་བརྟེན་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བོད་མི་འོད་ལྡན་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཇུ་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཐོག ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་རྔ་བ་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས། འོད་ལྡན་ལགས་ལ་༼འཕྲོག་བཅོམ༽གྱི་ཉེས་མིང་བཏགས་ཏེ་ལོ་ ༩ བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་རྗེས། ཁོང་མཱེན་ཡང་བཙོན་ཁང་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། བཙོན་ཁང་ནང་རྣམ་འགྱུར་པའི་ངོས་འཛིན་ཐོག བཙོན་དུས་ཆག་ཡང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།
[Continue reading]

གསེར་རྟ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཇུ་བཟུང་།

རྒྱ་གཞུང་གིས་འཇུ་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པའི་བོད་མི་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལགས།

རྒྱ་གཞུང་གིས་འཇུ་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པའི་བོད་མི་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལགས།

གསེར་རྟ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བོད་མི་རྡོ་རིས་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་རླུང་རྟ་གཏོར་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་མི་སེར་སྤེལ་བའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་འཇུ་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག

འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་དོན། ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༡༦ ཉིན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ས་བཅད་བགོས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་ས་ཁོངས་ལྟར་བྱས་ན། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གསེར་རྟ་རྫོང་དུ། བོད་མི་རྡོ་རིས་སམ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་གསེར་རྟའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་རླུང་རྟ་གཏོར་བཞིན་ངོ་རྒོལ་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་སྟབས། རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་འཇུ་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག
[Continue reading]

རྩོམ་པ་པོ་སྟག་སྨིག་ལགས་བཙོན་འཇུག་དུས་ཡུན་རྫོགས་ཏེ་གློད་འདུག

བཙོན་འོག་ཏུ་སྡོད་སྐབས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་སྟག་སྨིག་གི་འདྲ་པར།

རྩོམ་པ་པོ་སྟག་སྨིག་ལགས་བཙོན་འཇུག་དུས་ཡུན་རྫོགས་ཏེ་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་པར་དགའ་འགུ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་ཉེས་མིང་འོག་བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་བཏང་བ་དེ་ནི། … [Continue reading]

དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་ཞིག་འཇུ་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་འདུག

པ་སངས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་འབོད་ཚིག་འཕྲེད་ཀར་འཕྱར་ཏེ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པའི་པར་རིས།

ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར། བོད་མདོ་ཁམས་ཏྲེ་ཧོར་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ། བོད་མི་ཚོང་པ་པ་སངས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཁྲོམ་གཞུང་གི་མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར། ལག་ཏུ་འཕྲེད་དར་འཕྱར་ཏེ་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་ངོ་རྒོལ་བྱས་སྟབས། … [Continue reading]

འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བོད་ནང་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརྗོད།

བོད་མི་ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བྱུང་རྗེས་ས་གནས་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་སྒོ་མདུན་དུ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་ཞི་བའི་ཁྲོམ་སྐོར་སྐད་འབོད་ལས་འགུལ་ཐོག  འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་གཏམ་བཤད་སྤེལ་བཞིན་པ།

བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒང་འགྲེལ་བརྗོད་ཆེད། འདི་ག་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས། ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༤ ནས་ ༢༤ བར་ཇི་ནའེ་ཝར་ཚོགས་ཡོད་པའི། … [Continue reading]

རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་ཆང་འཐུང་སྟེ་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་བོད་མིར་གང་བྱུང་ཉེས་རྡུང་དམའ་འབེབས་བཏང་ཡོད་འདུག

ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་ཉེས་རྡུང་ཕོག་མཁན་བོད་མི་བསྟན་འཛིན་རིན་ཆེན་ལགས།

ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཝེ་པའོ་ཞེས་པའི་སྟེང་། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཉིས་ནང་སྔ་ཕྱིར་རྒྱ་གཞུང་སྐོར་སྲུང་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་ཆང་འཐུང་རྗེས། བོད་མི་ཚོར་གང་བྱུང་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་བ་མ་ཟད། … [Continue reading]

བོད་ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག

རང་བསྲེགས་གནང་མཁན་སློབ་བུ་ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་འདྲ་པར།

༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ སྟེང་། རང་ལོ་ ༢༢ ཡིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་མ་ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས། … [Continue reading]

དྲ་ལམ་བརྒྱུད་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཡར་སྐུལ་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་བོད་མི་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་ཐག་ལྕི་མོ་བཅད་འདུག

གནས་ཚུལ་གྱི་ཁུངས་སྣེ་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲ་བ།

སྤྱིར་བོད་ཡུལ་ནི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གཙང་ལ་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་མང་པའི་གནས་ཞིག་ཡིན་མོད། ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཛུལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། གང་བྱུང་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་དང་རི་དྭགས་གཅན་གཟན་སྡེབ་གསོད་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས། … [Continue reading]

རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༧ སྟེང་བོད་གླེང་སློང་བྱས་པ།

འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་བོད་དོན་གླེང་བཞིན་པ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༢༧ པའི་ཐོག གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་མང་པོས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐད་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་གླེང་སློང་བྱས་ཡོད།   ཚོགས་འདུའི་ཐོག་འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་ལགས་ནས། … [Continue reading]

རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་གྲྭ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོར་དོ་སྣང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ།

གྲྭ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཙོན་འཇུགས་ཁྲིམས་བཅད་ཀྱི་ཡི་གེ

སྐུ་ཞབས་ཧོ་སིན་མཆོག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལས་འགན་བཞེས་ཏེ་གསུང་བཤད་ཐེངས་དང་པོ་གནང་སྐབས། ༼སྙིང་སྟོབས་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོག་མའི་རིན་ཐང་དེ་ཡིན། སྙིང་སྟོབས་ཅན་གྱི་མི་ནི། … [Continue reading]